Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ZverPOINT s.r.o.


1. Základné ustanovenia 
 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim – spoločnosťou  ZverPOINT s.r.o. (ďalej len "predávajúci"), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru (ďalej len "tovar") na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho.
 
Predávajúci prevádzkuje na webových stránkach www.zverpoint-vrutky.sk internetový obchod (ďalej len "e-shop"), v ktorom zverejňuje zoznam tovarov  ponúkaných na predaj neobmedzenému počtu kupujúcich ku kúpe.
 
Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi bez výhrad súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa  s nimi podrobne oboznámiť.


 

1.1. Predávajúci

Názov:                 ZverPOINT s.r.o.
Sídlo:                   Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky
IČO:                     51128501
Zapísaný v:         Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68778/L
DIČ:                     2120617796
IČ DPH:               SK2120617796
Email:                  info@zverpoint-vrutky.sk
Telefón:               +421 944 282 877; +421 944 446 972
 
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4974627002/5600
IBAN: SK24 5600 0000 0049 7462 7002
BIC (SWIFT): KOMASK2X
 


Orgán dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj  
Predmestská 71, P. O. BOX B - 89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
 tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39 
https://www.soi.sk/
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
  


1.2. Kupujúci 


Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby -spotrebitelia a podnikatelia bez ohľadu na ich právnu formu.
 
Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky  zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 


2. Kúpna zmluva a jej uzatvorenie
 

Uvedením tovaru na webovej stránke e-shopu predávajúci ponúka svoj tovar na predaj.
 
Pri predaji tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva uzatvorenú na diaľku. K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) predávajúcim.
 
Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim a to potvrdením/oznámením o prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim na e‑mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 

2.1. Odoslanie objednávky
 

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu.
 
V objednávke musia byť vyplnené minimálne údaje, ktoré sú označené ako povinné. Bez vyplnenia povinných údajov nie je možné objednávku odoslať a k uzavretiu kúpnej zmluvy nemôže dôjsť.
 

 

2.2. Prijatie/potvrdenie objednávky 
 

Po overení dostupnosti tovaru a platných cien predávajúci potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke, prípadne telefonicky. Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o tovare, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene objednaného tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach a spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), ako aj ďalšie náležitosti dané legislatívou.
 
V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v na stránkach internetového obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke www.zverpoint-vrutky.sk sú z časti preberané od tretích strán a môžu obsahovať nepresnosti. Stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ponuku tovarov a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


 

2.3. Zrušenie objednávky
 

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu plnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.
 
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
Kupujúci má právo svoju objednávku stornovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, pokiaľ nebola objednávka predávajúcim potvrdená, t.j. nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 

 

 
3. Platobné a dodacie podmienky 
 

Kupujúci je v procese objednávania tovaru oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 
Predávajúci je povinný najneskôr spolu s dodaním tovaru kupujúcemu predať všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (záručný list, dodací list, daňový doklad - faktúra) a to v písomnej alebo elektronickej podobe.
 
Predávajúci má povinnosť dodať tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri jeho preprave.
 
Kupujúci je povinný prevziať tovar doručovaný na ním uvedenú dodaciu adresu alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 
Povinnosťou  kupujúceho je objednaný tovar riadne prevziať, pri doručovaní tovaru prepravnou spoločnosťou je taktiež povinný skontrolovať neporušenosť obalov a v prípadne akýchkoľvek zistených závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a predávajúcemu.
 
Riadnym dodaním tovaru predávajúcim a prevzatí dodaného tovaru kupujúcim sa kúpna zmluva považuje za splnenú.
 
V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. 
 
V prípade že, kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a na dobierku zaplatiť dodaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu za pokus o neúspešné doručenie tovaru.


3.1. Platobné podmienky

3.1.1. Cena tovaru a služieb

 

Tovar ponúkaný predajcom je uverejnený na stránkach internetového obchodu predajcu, pričom pri každej položke tovaru je uvedená jeho aktuálne platná cena. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky.
 
Ceny za doručovacie služby sú podrobne uvedené v bode 3.1.2. Platba za tovar / Dobierka a v bode 3.2.3. Cena za doručovacie služby týchto obchodných podmienok.

 

3.1.2. Platba za tovar
 

Kupujúci si v procese objednávania tovaru vyberie spôsob úhrady ceny za tovar a doručovacie služby.
 
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť čiastku za objednaný tovar a doručenie tovaru jedným z uvedených spôsobov:
 • bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho
 • dobierkou
 • platbou v hotovosti

Bezhotovostný bankový prevod na účet predávajúceho

Kupujúci uhradí cenu za tovar a doručovacie služby vopred jednorazovým bankovým prevodom na účet na predávajúceho. Tovar je expedovaný kupujúcemu, resp. kupujúci si ho môže osobne vyzdvihnúť, až po pripísaní finančnej čiastky na účet predávajúceho.
 
Platbu prevodom je kupujúci na základe potvrdenej objednávky povinný vykonať bezodkladne, najneskôr však do 3 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Pripísanie finančnej čiastky na účet predávajúceho môže pri platbe prevodom v závislosti od banky kupujúceho trvať 1 - 3 dni.  Tovar je kupujúcemu expedovaný až po pripísaní celej čiastky na účet. V prípade, že platba nebude pripísaná na účet predávajúceho do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má predávajúci právo objednávku stornovať.
 
Za bezhotovostný bankový prevod na účet predávajúceho nie je účtovaný žiadny poplatok.

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4974627002/5600
IBAN: SK24 5600 0000 0049 7462 7002
BIC (SWIFT): KOMASK2X
 
V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uvádzať variabilný symbol určený predávajúcim. Variabilným symbolom je číslo objednávky.

 

Dobierka

Kupujúci uhradí cenu za tovar a doručovacie služby dobierkou pri prevzatí tovaru. Tovar bude kupujúcemu zaslaný na dobierku na adresu, ktorú uviedol v procese registrácie alebo objednávania tovaru ako dodaciu.
 
Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj poplatok za dobierku. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi zmluvnej prepravnej spoločnosti pri prevzatí tovaru.
 
Platba na dobierku je spoplatnená sumou 1,20 € s DPH.


Platba v hotovosti

Kupujúci uhradí cenu za tovar v hotovosti pri osobnom odbere tovaru.
Za tento spôsob platby sa neúčtuje žiadny poplatok.


3.2. Dodacie podmienky 

3.2.1. Doba dodania tovaru

 

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom možnom termíne.
 
Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní.

Na stránkach internetového obchodu predajcu je pri každom tovare uvedená jeho dostupnosť. Tovar uvedený „skladom“, je k dispozícii skladom u zmluvného dodávateľa a obvykle je dodaný kupujúcemu do 2 pracovných dní.

Dodacia doba tovaru uvádzaného „na objednávku“ je závislá od dodania tovaru zmluvným dodávateľom. Pri tomto tovare sa môže kupujúci vopred informovať na dobu dodania vybraného tovaru prostredníctvom formulára pri detaile tovaru. O predpokladanej dobe dodania bude predávajúci kupujúceho informovať v čo najkratšom čase.

Kupujúci je o všetkých zmenách v stave jeho objednávky (objednávka pripravená na odoslanie, objednávka odoslaná) informovaný e-mailom. 

 

3.2.2. Spôsob dodania tovaru
 

Kupujúci si v procese objednávania tovaru vyberie jeden z nižšie uvedených spôsobov, ako mu má byť tovar predajcom dodaný:
 • osobný odber na odbernom mieste
 • doručenie na adresu prostredníctvom prepravnej spoločnosti

Osobný odber na odbernom mieste
Kupujúci si môže tovar osobne vyzdvihnúť na odberom mieste po tom, ako bude predávajúcim informovaný prostredníctvom emailu, resp. telefonicky, že je tovar pripravený k vyzdvihnutiu.
 
Tovar pripravený k vyzdvihnutiu je kupujúci povinný vyzdvihnúť do 10 dní. V prípade nevyzdvihnutia tovaru bude objednávka automaticky zrušená.
 
Tovar je možné osobne vyzdvihnúť na adrese odberného miesta a to počas pracovných dní v čase:
Pondelok, štvrtok:          8:00 - 11:45 a 14:00 - 17:45
Utorok, streda, piatok:   8:00 - 11:45 a 14:00 - 16:45

Vzhľadom k tomu, že odberné miesto je súčasťou prevádzky veterinárnej ambulancie, kupujúci je pred osobným vyzdvihnutím tovaru povinný telefonicky si overiť možnosť vyzdvihnutia tovaru v ním požadovanom čase.
 
Adresa a kontakt odberného miesta:
Veterinárna ambulancia Vrútky
Chotárna 10, Vrútky
 
Zodpovedné osoba: MVDr. Róbert Viselka
Tel. kontakt: +421 944 282 877


Doručenie na adresu prostredníctvom prepravnej spoločnosti
Kupujúcemu je tovar na základe objednávky doručený prostredníctvom zmluvnej prepravnej spoločnosti na adresu,  ktorú uviedol v procese registrácie alebo objednávania tovaru ako dodaciu adresu (podľa údajov zadaných kupujúcim môže byť dodacia adresa zhodná a adresou fakturačnou).
 

 

3.2.3. Cena za doručovacie služby

Cena za doručovacie služby je uvedená vrátane DPH a vychádza z celkovej hmotnosti tovaru objednávky nasledovne:
 

Celková hmotnosť zásielkyCena s DPH
do 5 kg4,50 €
od 5 do 30 kg5,50 €
od 30 do 40 kg7,10 €

 

4. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 


Prevzatím tovaru na mieste dodania určeného kupujúcim prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo ním splnomocnená osoba prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.
 
Ak kupujúci neprevezme vec na mieste dodania, na ktorom sa s predávajúcim dohodli, dostáva sa kupujúci do omeškania. Omeškaním prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy veci a tiež povinnosť nahradiť náklady, ktoré predávajúcemu omeškaním vznikli.
5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ, sa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb sa základe zmluvy uzatvorenej na diaľku riadi ustanoveniami §§ 7, 8, 9 a 10 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
 1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej alebo elektronickej podobe.
 
V listinnej podobe spotrebiteľ odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho: ZverPOINT s.r.o., Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky, v elektronickej podobe odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy na emailovú adresu: info@zverpoint-vrutky.sk.
 
Spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty.
 
Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim.
 
Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie a to prostredníctvom elektronickej pošty.
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.
 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Kupujúci tovar zašle spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou, resp. prostredníctvom prepravnej spoločnosti, na adresu Veterinárna ambulancia Vrútky, Chotárna 10, 03861 Vrútky, prípadne tovar na uvedenej adrese odovzdá osobne (odberné miesto). Kupujúci je pri odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
 
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  


6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
 
Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 
Adresa na doručovanie:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát 
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Prievozská 32, p. p. 29 
827 99 Bratislava 27 
Telefonické číslo: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 
Fax: +421 (0)2/53 41 49 96 
 
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobears@soi.sk ; adr@soi.sk 
 
Druhy sporov, ktoré subjekt alternatívneho riešenia sporov rieši :
Všetky spory okrem sporov vyplývajúcich zo: 
 • zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy,
 • zmlúv o pripojení do distribučnej siete,
 • zmlúv o združenej dodávke elektriny,
 • zmlúv o združenej dodávke plynu,
 • zmlúv o dodávke a odbere tepla,
 • zmlúv o dodávke pitnej vody, a
 • zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu, a
 • zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb,
 • zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
 • zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
 
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona:
 • ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,
 • ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €
 • ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
 • ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia
 
Poplatok za začatia alternatívneho riešenia sporov
Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné .
 
Záväznosť a právne účinky výsledku alternatívneho riešenia sporu
Uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
 
Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
 
Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ďalej nevzťahuje na spory:
 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.
 
Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 
 
Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 
Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
 
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
 
Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  7. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „nariadenie“ a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“, si Vás dovoľujeme oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov.
 
Nasledovné informácie sa týkajú spracovania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov webových stránok www.zverpoint-vrutky.sk (ďalej len „dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
Možnosť nákupu tovarov, ako aj registrácia a využívanie kontaktných formulárov na týchto webových stránkach nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 

 

7.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ZverPOINT s.r.o., adresa sídla: Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky, IČO: 51128501, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 68778/L.
 
Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom webovej stránky www.zverpoint-vrutky.sk.
 
Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 944 282 877, písomne na adrese: Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky, alebo e-mailom na adrese: info@zverpoint-vrutky.sk.

 

7.2. Spracovávanie osobných údajov podľa konkrétneho účelu, rozsah a doba uchovávania údajov
 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov uvedenými v čl. 5 nariadenia a to na konkrétne určené a nižšie uvedené účely, v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom k danému účelu (minimalizácia údajov) dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracovávajú (minimalizácia uchovávania).
 

Sprostredkovanie nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a jeho následné dodanie
Na účely nákupu tovaru a jeho následného dodania spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, IP adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje o platbe za tovar (spôsob platby, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet).
Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 
Registrácii v e-shope
Na účely registrácie v e-shope spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, IP adresa a história objednávok. Osobné údaje budú spracovávané počas Vašej registrácie v e-shope.
 
Využívanie kontaktných formulárov (dotaz na dobu dodania pri tovare na objednávku, bližšie informácie o tovare)
Na účely využívania kontaktných formulárov spracovávame nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou. Osobné údaje budú slúžiť výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby prevádzkovateľom. Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
 
Uplatnenie nárokov prevádzkovateľa (t.j. pre vedenie súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a ďalšie uplatňovanie našich nárokov resp. hájenie dobrého mena)  
Na účely uplatnenia nárokov prevádzkovateľa spracovávame osobné údaje potrebné pre uplatnenie nášho nároku, napr. údaje uvedené v reklamáciách, sťažnostiach, zmluvách, údaje z účtovných záznamov, prípadne ďalšie potrebné údaje.
Osobné údaje budú spracovávané len počas doby nevyhnutnej pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa (napr. doba vedenia súdneho sporu).
 
Plnenie zákonných povinností (t.j. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií, sťažností)
Na účely plnenia zákonných povinností spracovávame osobné údaje vo vyššie uvedených bodoch.
Osobné údaje spracovávame počas doby uvedenej v príslušnom právnom predpise (napr. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch ide o dobu min. 10 rokov).

 

 
7.3. Právny základ spracovania osobných údajov
 

Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom sprostredkovania nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a jeho následné dodanie, za účelom Vašej registrácie v e-shope a za účelom využívania kontaktných formulárov je čl. 6, odst. 1 písm. b) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali  opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom uplatnenia nárokov prevádzkovateľa je čl. 6, odst. 1 písm f) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je ochrana majetku, ochrana dobrého mena, ako aj ochrana proti neodôvodnenému uplatňovaniu nárokov.
 
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom plnenia si zákonných povinností je čl. 6, odst. 1 písm. c) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, atď.)

 

7.4. Kategórie príjemcov osobných údajov
 

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb, ktorý zaisťuje riadnu prevádzky týchto webových stránok, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov prevádzkovateľa alebo poskytovateľ prepravných služieb (ďalej len „sprostredkovateľ“).
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
Ďalšími kategóriami príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté sú orgány finančnej správy, orgány verejnej správy, advokátske a právne kancelárie, znalci a súdny znalci, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.
 

7.5. Práva dotknutých osôb
 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
 • právo na prístupu k svojim osobných údajov, ktoré spracovávame
 • právo na opravu údajov, v prípade ak sú Vaše údaje nesprávne, neaktuálne alebo neúplné
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a to v prípadoch uvedených v čl. 17 a čl. 18 nariadenia.
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia, ak chcete svoje osobné údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, v súlade s čl. 21 nariadenia
 • v prípade, ak sú Vaše údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 
Svoje práva si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 • elektronicky zaslaním e-mail na adresu: info@zverpoint-vrutky.sk
 • písomne na adrese: ZverPOINT s.r.o., Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky
 • telefonicky na tel. čísle: +421 944 282 877
 V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

 
 

8. Reklamačný poriadok  

8.1. Všeobecné ustanovenia
 

Tento Reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatnení reklamácie tovaru predávaného spoločnosťou ZverPOINT s.r.o., so  sídlom Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky, IČO: 51128501, zapísanou v Obchodnom registeri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68778/L a to prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.zverpoint-vrutky.sk, ako aj tovaru predávaného na predajnom mieste na adrese Veterinárna ambulancia Vrútky, Chotárna 10, 038 61 Vrútky (ďalej len "predávajúci").

Kupujúcim je spotrebiteľ, ktorý uzavrel s predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od predávajúceho tovar prostredníctvom internetového obchodu alebo na jeho predajnom mieste a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len “kupujúci").
 
Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) spoločnosti ZverPOINT s.r.o. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP pred objednaním tovaru.
 
Objednaním tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom.
 
Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi kupujúcimi tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva medzi podnikateľmi, ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom.

 

8.2. Zodpovednosť za vady, záručná doba
 

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala, alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
Veci, ktoré majú vady, ktoré nebránia, aby sa mohla vec užívať na určený účel, musia sa predávať len za nižšie ceny, než je obvyklá cena bezvadnej veci; kupujúceho treba upozorniť, že vec má vadu a o akú vadu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.
 
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 
V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o použitý tovar, záručná doba je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 
Ak tovar vykazuje pri dodaní kupujúcemu zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 
Ako doklad o kúpe vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo pokladničný doklad). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
 
V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju reklamáciu. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku bez zbytočného odkladu.
 
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 
Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 
Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.
 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
 

 

8.3. Uplatnenie reklamácie
 

Spotrebiteľ môže uplatniť svoju reklamáciu u predávajúceho buď osobne alebo zaslaním reklamovaného tovaru prepravnou službou na adresu predajného miesta predajcu: Veterinárna ambulancia Vrútky, Chotárna 10, 038 61 Vrútky.
 
Reklamovaný tovar musí byť vhodne zabalený, aby bol tovar pri doprave dostatočne chránený a mal by byť viditeľne označený ako „Reklamácia“. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Zasielaný reklamovaný tovar je vhodné pri preprave poistiť.
 
Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné prevzatie tovaru do reklamačného procesu.
 
Okrem reklamovaného tovaru musí zásielka pri uplatnení reklamácie obsahovať presný popis vady tovaru a doklad o kúpe tovaru. Zároveň spotrebiteľ uvedie kontaktnú údaje, na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, prepravnou spoločnosťou). Bez vyššie uvedeného nie je možné identifikovať vady tovaru a reklamáciu vybaviť.
 
V prípade, že bude reklamovaný tovar doručený prepravnou spoločnosťou, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný doklad, obal). Na lehotu plynutia reklamácie je rozhodujúci dátum prijatia tovaru od kuriéra prepravnej spoločnosti.
 
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 

K uplatneniu reklamácie môžete využiť tento REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

8.4. Vybavenie reklamácie
 

Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi a všetkými súčasťami v predajnom mieste predávajúceho. Pri zaslaní vadného tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď bol vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi doručený predávajúcemu.
 
V prípade, ak spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných  dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť  vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci  právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 
 
Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom v znení neskorších predpisov.
 
Odoslaním objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho vyjadruje kupujúci súhlas s týmto reklamačným poriadkom.

 


9. Záverečné ustanovenia 
 

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených predávajúcim a kupujúcim ako časť obsahu týchto Kúpnych zmlúv.
 
Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňa 1. 5. 2021 a aplikujú sa na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené po nadobudnutí platnosti a účinnosti VOP.
 
Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 
Vo Vrútkach, dňa 1. 5. 2021

 
 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.