Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €

 Spracovanie osobných údajov a ich ochrana


 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „nariadenie“ a zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“, si Vás dovoľujeme oboznámiť s informáciami týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov.
 
Nasledovné informácie sa týkajú spracovania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov webových stránok www.zverpoint-vrutky.sk (ďalej len „dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ, resp. predávajúci (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 
Možnosť nákupu tovarov, ako aj registrácia a využívanie kontaktných formulárov na týchto webových stránkach nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa 
 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ZverPOINT s.r.o., adresa sídla: Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky, IČO: 51128501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 68778/L.
 
Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom webovej stránky www.zverpoint-vrutky.sk.
 
Kontaktovať nás môžete na telefónnom čísle +421 944 282 877, písomne na adrese: Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky, alebo e-mailom na adrese: info@zverpoint-vrutky.sk.
 

 
Spracovávanie osobných údajov podľa konkrétneho účelu, rozsah a doba uchovávania údajov 
 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov uvedenými v čl. 5 nariadenia a to na konkrétne určené a nižšie uvedené účely, v rozsahu nevyhnutnom vzhľadom k danému účelu (minimalizácia údajov) dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracovávajú (minimalizácia uchovávania).
 

Sprostredkovanie nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a jeho následné dodanie
Na účely nákupu tovaru a jeho následného dodania spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, IP adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje o platbe za tovar (spôsob platby, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet).
Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, vrátane záruky a reklamačných podmienok.
 

Registrácii v e-shope
Na účely registrácie v e-shope spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, IP adresa a história objednávok.
Osobné údaje budú spracovávané počas Vašej registrácie v e-shope.
 

Využívanie kontaktných formulárov (dotaz na dobu dodania pri tovare na objednávku, bližšie informácie o tovare)
Na účely využívania kontaktných formulárov spracovávame nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou. Osobné údaje budú slúžiť výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby prevádzkovateľom.
Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.
 

Uplatnenie nárokov prevádzkovateľa (t.j. pre vedenie súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a ďalšie uplatňovanie našich nárokov resp. hájenie dobrého mena)  
Na účely uplatnenia nárokov prevádzkovateľa spracovávame osobné údaje potrebné pre uplatnenie nášho nároku, napr. údaje uvedené v reklamáciách, sťažnostiach, zmluvách, údaje z účtovných záznamov, prípadne ďalšie potrebné údaje.
Osobné údaje budú spracovávané len počas doby nevyhnutnej pre uplatnenie nárokov prevádzkovateľa (napr. doba vedenia súdneho sporu).
 

Plnenie zákonných povinností (t.j. vedenie účtovníctva, vybavovanie reklamácií, sťažností)
Na účely plnenia zákonných povinností spracovávame osobné údaje vo vyššie uvedených bodoch. Osobné údaje spracovávame počas doby uvedenej v príslušnom právnom predpise (napr.v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch ide o dobu min. 10 rokov).
 

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom sprostredkovania nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a jeho následné dodanie, za účelom Vašej registrácie v e-shope a za účelom využívania kontaktných formulárov je čl. 6, odst. 1 písm. b) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali  opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom uplatnenia nárokov prevádzkovateľa je čl. 6, odst. 1 písm f) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je ochrana majetku, ochrana dobrého mena, ako aj ochrana proti neodôvodnenému uplatňovaniu nárokov.
 
Právnym základom spracovania osobných údajov za účelom plnenia si zákonných povinností je čl. 6, odst. 1 písm. c) nariadenia, t.j. spracovanie údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, atď.)

 
 


Kategórie príjemcov osobných údajov
 

Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb, ktorý zaisťuje riadnu prevádzky týchto webových stránok, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov prevádzkovateľa alebo poskytovateľ prepravných služieb (ďalej len „sprostredkovateľ“).

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


Ďalšími kategóriami príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté sú orgány finančnej správy, orgány verejnej správy, advokátske a právne kancelárie, znalci a súdny znalci, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 
Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani tretím osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

 
 


Práva dotknutých osôb 
 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
  • právo na prístupu k svojim osobných údajov, ktoré spracovávame
  • právo na opravu údajov, v prípade ak sú Vaše údaje nesprávne, neaktuálne alebo neúplné
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a to v prípadoch uvedených v čl. 17 a čl. 18 nariadenia.
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia, ak chcete svoje osobné údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, v súlade s čl. 21 nariadenia
  • v prípade, ak sú Vaše údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/
 
Svoje práva si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: info@zverpoint-vrutky.sk
  • písomne na adrese: ZverPOINT s.r.o., Chotárna 2001/10, 038 61 Vrútky
  • telefonicky na tel. čísle: +421 944 282 877
 
V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov týkajúcich sa spracovania osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

 
 

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.